Základní škola a mateřská škola Jamné nad Orlicí

            

 

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

 

 

Informace pro strávníky:

Školní jídelna se řídí vyhláškou o školním stravování č. 107/2008 Sb.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, které nabývá účinnosti dne 13. 12. 2014.

Dále je zde platná vyhláška č. 113/2005 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových výrobků, ve znění pozdějších předpisů - dle § 8, odst. 10.

Povinnosti dětí a žáků: dodržovat zásady stolování přiměřeně věku a jejich schopnostem.

Práva dětí a žáků: na plnohodnotnou a vyváženou stravu.

Povinnosti zákonných zástupců: zákonný zástupce má povinnost informovat o změně zdravotní způsobilosti dítěte nebo žáka.

Práva zákonných zástupců: vznášet připomínky k práci ve školní jídelně u vedoucí stravování nebo ředitelky školy.

Bezpečnost a ochrana zdraví dětí a žáků, ochrana před sociálními patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí: bezpečnost a ochrana zdraví dětí a žáků ve školní jídelně je zajištěna po celou dobu provozu. Všichni děti a žáci se chovají při pobytu ve školní jídelně tak, aby neohrozili zdraví své ani jiných osob.

Zacházení s majetkem školní jídelny: děti, žáci a zaměstnanci jsou povinni šetřit zařízení a vybavení školní jídelny.

Školní jídelna podává informace o alergenech a pokrmech na jídelním lístku a webových stránkách.

V této jídelně se nevaří diety.

 

 

STRAVNÉ

Stravné se platí přes účet a to do 25. dne předešlého měsíce.

Hotovostně vždy první pracovní den v měsíci (neurčí-li vedoucí školní jídelny jinak).

 

Ráno:                     6,30  –  7,30  hodin

 

 

VÝŠE STRAVNÉHO

MŠ                                    30,00 Kč (přesnídávka 8 Kč, oběd 16 Kč, svačina 6 Kč)

MŠ                    7 let          33,00 Kč (přesnídávka 8 Kč, oběd 19 Kč, svačina 6 Kč)

ZŠ              7 - 10 let          19,00 Kč

                11 - 14 let          21,00 Kč

Zaměstnanci školy               23,00 Kč

Režie obědů pro dospělé      18,00 Kč

Platí se na měsíc dopředu, odhlášky se odečítají z minulého měsíce.

 

 

VÝDEJ JÍDEL

Obědy jsou vydávány od 11,30 – 13,00 hodin.

11,30 – 12,00         MŠ

12,00 – 12,30         ZŠ      I. směna   (po 4. vyučovací hodině)

12,30 – 13,00         ZŠ      II. směna  (po 5. vyučovací hodině)

 

Výdej přesnídávky: 8,00 - 8,30 hod.

 

Výdej svačiny: 14,15 - 14,40 hod.

 

 

PŘÍJEM ODHLÁŠEK A PŘIHLÁŠEK

Obědy se odhlašují od 6,30hodin do 7,00hodin ráno toho dne, který chcete odhlásit  na čísle 468 003 537.

Neodhlášené a nevyzvednuté obědy propadají.

Po dobu nemoci nemá dítě nárok na oběd dle Zák. č. 76/78 § 32. Pouze první den nemoci je možné neodhlášený oběd odebrat do jídlonosiče v době od 11:30 do 12:30 hodin.

Jídlo je určeno k okamžité spotřebě. Za jídlo odnesené v jídlonosiči nezodpovídáme.

O prázdninách jsou obědy pro všechny strávníky odhlášeny.

Pokud se vaří pro školní družinu a mateřskou školu, je nutné si obědy předem přihlásit.

 

 

JÍDELNÍ LÍSTEK

Jídelní lístek je vyvěšen u vstupu do školní jídelny.

Sestavování jídelníčku se řídí zásadami zdravé výživy a spotřebním košem vybraných potravin.

 

Pracovní doba vedoucí školní jídelny: Po - Čt  6,00 - 9,15 hodin                                   

                                                     Pá        6,00 - 9,00 hodin.

                                

Dotazy a připomínky k provozu přijímá Zdenka Faltusová - vedoucí ŠJ.

Telefon: 468 003 537

 

V Jamném nad Orlicí, dne 1.9.2018

Nově přidáno

13. 10. ZŠ - fotogalerie
Kozlovka
Etiketa ve škole
VV a PČ
 
7. 7. ZŠ - fotogalerie
Zakončení šk. roku 2020/2021
Výprava na Suchý vrch
Výstava hlavolamů
Rozloučení s páťáky
Výlet
Cesta za pokladem
 
24.6. MŠ - foto - rozloučení s předškoláky
 
18.6. MŠ - výlety - Kobylí důl, okolí Jamného, Suchý vrch
 
30.4. MŠ - čarodějnice
 
22.4. MŠ - foto
 
14.2. Družina - fotogalerie
Únor
            ZŠ - fotogalerie
Pololetní vysvědčení
Turistické vycházky
 
8.1. Družina - fotogalerie
Leden
 
27.12. Družina - fotogalerie
Vánoce 2020
U krmelce
            ZŠ - fotogalerie
Vánoce 2020
 
21.11. Družina - fotogalerie
Pouštění draků
Družina ve třídě
Družina na hřišti
 
28.9. ZŠ - fotogalerie
Zahájení šk. roku 2020/2021
Kozlovka
 
1.9.2020 MŠ - rozloučení s předškoláky, provoz o prázdninách
 
 
 

 

Zakončení šk. roku 2019/2020
Zmrzlina
 

 

Kontakt

Základní škola a mateřská škola Jamné nad Orlicí 561 65 Jamné nad Orlicí 207
IČ: 709 82 244
IZO:102 642 125
ID: kzwmdyp

č.ú.162719616/0600
ZŠ: 465 649 140
776 327 860
ŠD: 468 003 535
MŠ: 468 003 536
ŠJ: 468 003 537
Montessori: 468 003 538
zsjamne@seznam.cz skolka.jamne@seznam.cz montessorijamne@email.cz sdjamneno@seznam.cz